دکترمرتضی طاهری
دانشگاه امام خمینی

دکترشهاب بهرامی
دانشگاه آزاد اسلامی

دکترهومن مینونژاد
دانشگاه تهران

دکتررسول طریقی
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

دکترمحمد کریمی زاده
دانشگاه تهران

دکتر محسن شیر علی
دانشگاه آزاد اسلامی

دکترفرزام فرزان
دانشگاه مازندران

دکترمجید نامور
نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش

دکترعلی یونسیان
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر عادل دنیایی
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکترعلی صمدی
دانشگاه شاهد

دکترامین دهقان
دانشگاه تهران

دکتر آرش ترک
دانشگاه ازاد واحد زنجان

دکتر الهام وسدی
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر آرام مرادی
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

دکترابراهیم علی دوست
دانشگاه تهران

دکتربابک عظیمی ثانوی
دانشگاه شمال

دکترحمیده خداویسی
دانشگاه ازاد واحد همدان

دکتر محسن افروزه
هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

دکتر محمد ویسی
دانشگاه فرهنگیان سنندج

دکتر ایمان روزبه
موئسسه آموزش عالی ادیب مازندران

دکتر اعظم ابراهیمی
موئسسه آموزش عالی ادیب مازندران

دکتر بهاره سلیمانی
موئسسه آموزش عالی ادیب مازندران