کمیته علمی کنفرانس

دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
دانشگاه تهران

دکتر محمد کریمی زاده
دانشگاه تهران

دکتر علی صمدی
دانشگاه شاهد

دکتر امین دهقان قهفرخی
دانشگاه تهران

دکتر عادل دنیایی
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر هومن مینونژاد
دانشگاه تهران

دکتر علی یونسیان
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محسن شیرعلی
دانشگاه آموزش و پرورش تهران و دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور تهران

Upload Image...

دکترفرزام فرزان
دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر بابک عظیمی ثانوی
مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

دکتر مجید نامور
دکتری مدیریت راهبردی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

Upload Image...

دکتر شهاب بهرامی
عصوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Upload Image...