تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس: شهریور ماه 1399
مهلت ارسال مقالات: 20 خرداد ماه 1399
مهلت ثبت نام  و واریز هزینه هادر کنفرانس: 26 خرداد ماه 1399