تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس: شهریور ماه 1399
مهلت ارسال مقالات: 30 شهریور ماه 1399
مهلت ثبت نام  و واریز هزینه هادر کنفرانس: 31 شهریور ماه 1399