تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس:بهمن ماه ۱۳۹۸
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ اذر 
مهلت ثبت نام  و واریز هزینه هادر کنفرانس: ۲۰ آذر