تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس:بهمن ماه 1398
مهلت ارسال مقالات: 5 بهمن ماه
مهلت ثبت نام  و واریز هزینه هادر کنفرانس: 7 بهمن ماه