تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس:23 آبان ۱۳۹۸
مهلت ارسال مقالات: 15 شهریور
مهلت ثبت نام  و واریز هزینه هادر کنفرانس: 20 شهریور